Regulamin Sklepu Internetowego www.artesis.pl

Sklep internetowy www.artesis.pl prowadzony jest przez
Artesis Studio Łukasz Ostrowski,
Swaryszów 45A,
28-340 Sędziszów
nip 6562115800

 

Definicje

Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego https://artesis.pl/sklep-on-line/,dostępnego pod adresem internetowym https://artesis.pl/sklep-on-line/  zwanego dalej serwisem

2. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli Użytkownik dokonał rejestracji konta Użytkownika, zwany jest w Regulaminie Zarejestrowanym Użytkownikiem

3. Usługodawca – zwany także serwisem, tj. Artesis Studio z siedzibą w Swaryszów 45a, 28-340 Sędziszów adres e-mail: biuro@artesis.pl

4. Odwiedzający – Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

5. Pośrednik płatności – podmiot, za pośrednictwem którego Użytkownik może opłacić odpłatne usługi nabywane od Serwisu (przy czym skorzystanie z Pośrednika płatności nie ma wpływu na fakt, że sprzedawcą usług i podmiotem odpowiedzialnym za ich wykonanie pozostaje  Usługodawca).

6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

8. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

9. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

10. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

11. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu (składania zamówień na towary/usługi znajdujące się w ofercie)

12. W procesie zawierania umowy na odległość Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Usługodawca wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wyrażenia zgody na wykonanie umowy w całości przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oraz wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile któraś z tych zgód została udzielona.

13. Każdy Odwiedzający i Użytkownik nie zarejestrowany może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Serwis w zakresie korzystania w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika z 14-o dniowym terminem wypowiedzenia. Serwisowi również przysługuje prawo rozwiązania każdej umowy zawartej na czas nieoznaczony z 14-o dniowym terminem wypowiedzenia.

14. Zabrania się kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów (w szczególności zdjęć i ilustracji) umieszczonych w Serwisie, a także korzystania z nich w inny sposób (w szczególności wyświetlania w celach komercyjnych), bez uprzedniej zgody firmy Artesis.

15. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisów, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących firmie Artesis Studio.

16. Rejestrując się Użytkownik w celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Artesis Studio dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Serwisu. Artesis Studio informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do swoich danych. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione.

Korzystanie ze sklepu

Usługa Korzystania z Serwisu jest usługą, którą Serwis świadczy Użytkownikom zarejestrowanym i niezarejestrowanym sprowadzająca się do możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu za pośrednictwem, którego użytkownik zamawia projekty / usługi dostępne w serwisie. Korzystanie z serwisu może wymagać zarejestrowania się Użytkownika, w zależności od funkcjonalności i usług, do których Użytkownik chce uzyskać dostęp.

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

4. Usługa powiadomień (newsletter)  – usługa polegająca na powiadamianiu Użytkownika na podany przez niego adres e-mail o interesujących Użytkownika ogłoszeniach lub zmianach w ich treści;

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

6. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

7. Blokada Konta – także jako zawieszenie lub odebranie dostępu do konta Użytkownika, tj. przewidziane Regulaminem odebranie dostępu Użytkownikowi to jego konta w Serwisach, które nie zostaje usunięte, skutkujące:

– zablokowaniem dostępu do panelu Użytkownika wraz z odebraniem dostępu do funkcjonalności i usług dla których dostęp do panelu

Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane do godziny 15:00.

3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.

4. warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

5. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Artesis Studio co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

7. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres biuro@artesis.pl

Płatność

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 

a) podawane są w złotych polskich,

b) zawierają podatek VAT,

c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy (chyba, że oferta przewiduje darmową wysyłkę)

2.Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)

b) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,

c) poprzez płatności elektroniczne (payu.pl) – w tym przypadku nie są pobierane żadne prowizje za wykonanie przelewu

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisów i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

Realizacja zamówień

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;

Termin wskazany powyżej niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 20 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT ). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane lub w momencie rejestracji (składania zamówienia) wypełnić odpowiednie pola.

Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy kupna Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru przez Pocztę Polską a przesyłka jest nie naruszona.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne

4. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

5. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Artesis Studio, adres: Swaryszów 45a, 28-340 Sędziszów

6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

Niezgodność towaru z umową.

Reklamacje.

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

3. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, niezwłocznie zostanie dostarczony produkt właściwy

5. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. W przypadku reklamacji usług w ramach Serwisu  należy  podać w reklamacji dane umożliwiające identyfikację usługi i reklamującego np.  w przypadku reklamacji dotyczącej zamwienia: Imię / Nazwisko (nazwa firmy), dane teleadresowe oraz nazwę zamówionego towaru widniejącego w serwisie.